Strona główna | Wydarzenia | Mapka | Historia | Warto przeczytać | Zestawienia tematyczne

Powrót do strony głównej

Diagnoza pedagogiczna - zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory własne (artykuły z czasopism)

1.

Bilewicz D. i In.: Arkusz pomocniczy do gromadzenia informacji potrzebnych dla celów skonstruowania wielospecjalistycznej diagnozy uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 79-116

2.

Arciszewska E.: Sens diagnozy edukacyjnej // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 30-34

3.

Bąk R.: Diagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I-III jako przeciwdziałanie regresji rozwoju dziecka // Lider. - 2006, nr 11, s. 5-8

4.

Bieleń B.: Diagnoza psychopedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1993, nr 8, s. 329-332

5.

Byczkowska U.: Następstaw błędnej diagnozy dla funkcjonowania osoby niepełnosprawnej // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s.242-246

6.

Czarnotta-Mączyńska J. i 1in.: Jak sprawdzić czy uczniowie rozumieją to, co czytają? Rola diagnozy wstępnej w planowaniu procesu kształcenia // Język Polski w Gimnazjum 2003/2004, nr 4, s. 84-100 [test]

7.

Czerederecka A.: Syndrom oddzielenia od drugoplanowanego opiekuna (PAS) _ przydatność diagnozy w badaniach sądowych w kontekście krytyki zjawiska // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 3, s. 31-44

8.

Hanisz J.: O uczeniu się matematyki // Życie szkoły. - 2005, nr 8, s. 4-12

9.

Emiluta-Rozya D.: Projekt "badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 142-155

10.

Medyn B.: Wczesna diagnoza zaburzeń mowy u dzieci // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 93-98

11.

Giza T.: Problemy diagnozowania zdolności u dzieci // Nauczanie Początkowe 2002/2003, nr 4, s. 18-22

12.

Gomułka E.: Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2008, nr 1, s. 13-17

13.

Jankowska-Rachel A.: Diagnozowanie kandydatów na rodziny zastępcze // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2004, nr 1, s. 23-25

14.

Jastrząb J.: Diagnoza nauczycielska w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Na Co Dzień . -2003, nr 9, s. 14-20

15.

Jastrząb J.: Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją // Wychowanie Na Co Dzień. -2006, nr 9, s. 3-9

16.

Jaz B.: Diagnoza umiejętności korzystania ze źródeł informacji chemicznej // Chemia w Szkole. -2002, nr 1, s. 15-19

17.

Junik W.: Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym // Remedium. -2005, nr 1, s. 1-3

18.

Jurek A.: Języki obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową [ arkusz diagnozujący] // Języki Obce w Szkole. -2004, nr 3, s. 37-45

19.

Karczmarek Ż.: Uwierzyć i osiągnąć sukces, czyli o zajęciach korekcyjnowyrównawczych w zreformowanej szkole // Edukacja Medialna. -2000, nr 1, s. 17-22

20.

Kalinowska G. i 1 in.: Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć. _ Remedium 2005, nr 1, s. 22-23

21.

Katula S.: Diagnoza pedagogiczna środowiska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1996, nr 9, s. 6-10

22.

Kowalik-Olubińska M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci _ problemy diagnozy // Wychowanie Na Co Dzień. -2005, nr 7-8, s. 27-34

23.

Kozak W.: Diagnoza "na wejście" [kwestionariusze] // Dyrektor Szkoły. -2005, nr 11, s. 28-34

24.

Kozak W.: Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej. Test postaw twórczych // Dyrektor Szkoły 2005, nr 3, s. 19-24

25.

Kraszewski A.: Dyrektor diagnozuje w czasie hospitacji // Gazeta Szkolna. -2005, nr 10, s. 14-15

26.

Kutajczyk T.: Diagnozowanie osiągnięć szkolnych z fizyki // Fizyka w szkole. -1998, nr 2, s. 96-98

27.

Kwestionariusz diagnostyczny [przemocy w rodzinie, rodzaje przemocy, zachowania agresywne] // Niebieska Linia. -1999, nr 4, s. 13-14

28.

Kwiatkowska I. i 1 in.: Hospitacja diagnozująca // Życie Szkoły. -2005, nr 7, s. 27-37

29.

Lipman L.: Diagnoza i korekta stosunków społecznych w klasie szkolnej // Psychologia Wychowawcza. -1993, nr 3, s. 25-32

30.

Wałecka I.: Diagnoza potrzeb wychowawczych // Kierowanie Szkołą. -2003, nr 12, s.17-18

31.

Mlonka B.: Wykorzystanie wyników testów sprawdzających języka polskiego do ewaluacji procesu dydaktycznego // Język Polski w Liceum. -2003/2004, nr 4, s. 61-80

32.

Modrzejewska-Świgulska M.: Rysunek w diagnostyce problemów // Remedium. -2005, nr 9, s. 22-23 i nr 7-8, s. 42-43

33.

Mużel K.: Model diagnostyczny: " Najpierw potrzeby dziecka" // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2007, nr 7, s. 40-42

34.

Nagrodzka A.: Diagnozowanie sześciolatków // Edukacja I Dialog. -2006, nr 3, s. 12-15

35.

Niedobra M.: Diagnoza funkcjonalna podstawą programu stymulacji rozwoju // Wychowanie Na Co Dzień. -2006, nr 3, s. I-VIII

36.

Niemierko B.: Diagnostyka edukacyjna // Wychowawca .-2005, nr 2, s. 6-9

37.

Niemiecko B.: Horyzonty diagnostyki edukacyjnej // Edukacja. -2006, nr 1, s. 5-25

38.

Niemiecko B.: Jaki pomiar dydaktyczny jest nam potrzebny? // Edukacja. -2004, nr 2, s. 33-52

39.

Nowogrodzka A. i 1 in.: Wstępna diagnoza rozwoju ucznia // Wychowawca. -2005, nr 9, s. 22-23

40.

Orlik J.: Testy o dużym marginesie swobody _ diagnoza // Polonistyka. -2000, nr 5, s. 283-284

41.

Ostaszewski K. i 1 in.: Obszary diagnozy w szkole // Remedium. -2005, nr 9, s. 1-3

42.

Pasek M.: Diagnoza i prognoza // Remedium. -2004, nr 11, s. 20-21 [ młodzież i narkotyki]

43.

Prajsner M.: Profilaktyka www sieci_ Diagnozowanie ADHD // Remedium. -2005, nr 2, s. VII POM. forum

44.

Projektowanie diagnozy osiągnięć uczniów // Chemia w Szkole. -2002, nr 3, s. 152-158

45.

Skibicka V. i 1 in.: Diagnozy wychowawcze w szkole Podstawowej nr 3 w Świdnicy // Dyrektor Szkoły. -2001, nr 5, s. 31-34

46.

Skirmuntt G.: Wstępna diagnoza edukacyjna // Biologia w Szkole .-2005, nr 2, s. 22-27

47.

Smyczek A.C. i 1 in.: Diagnoza środowiska rodzinnego podstawą projektu oddziaływań profilaktycznych // Kwartalnik Pedagogiczny. -1996, nr 2, s. 169-188

48.

Sokołowska M.: Diagnoza w doświadczeniach Szk. Promujących Zdrowie // Remedium. -2005, nr 9, s. 8-9

49.

Strużyk L.: Diagnozowanie trudności w nauce // Życie Szkoły .-2002, nr 10, s. 610-613

50.

Szecówka A.: Rola wf w diagnozowaniu i terapii zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne .-1999, nr 5, s. 187-191

51.

Taraszkiewicz M.: Program "PROFESOR" diagnostyka edukacyjna // Gazeta Szkolna.- 2004, nr 29, s.V wyzwania oświatowe

52.

Turbiasz I.: Diagnozy ADHD // Remedium 2005, nr 4, s. 20-21 i 2005, nr 5, s. 18-19

53.

Uszyńska-Jarmoc J.: Problemy diagnozowania zdolności i uzależnień kreatywnych dzieci we wczesnym dzieciństwie // Edukacja. -2000, nr 4, s. 83-91

54.

Weichert L.: Diagnoza osiągnięć uczniów z wykorzystaniem testu zintegrowanego // Język Polski dla klasy IV-VI 2003/2004,nr 4, s. 94-103

55.

Wodniak I. i 1 in.: Z badań nad diagnozą edukacji ustawicznej w Polsce.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2006, nr 1, s. 7-17

56.

Wójtowicz B.: Diagnoza edukacyjna w geografii: wyniki badań // Geografia w Szkole .-2007, nr 1, s. 33-36

57.

Zadania pozwalające ocenić przygotowanie absolwenta gimnazjum do nauki w liceum ogólnokształcącym lub profilowanym [diagnoza] // Matematyka .-2004, nr 5, s. 2-16 wkładka do czasopisma

58.

Zielińska J.: Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna .-2000, nr 2/3, s. 95-100

Opracowała: Ewa Łata

Powrót do strony głównej

Copyright by Barbara Oleksiak 2009